Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası66
İlgili KurumSİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi09/05/2019
İhale İlan Tarihi31/05/2019CNG ( SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ ) SATIN ALINACAKTIR

SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

CNG ( Sıkıştırılmış Doğalgaz ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/221472

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Gelincik Mahallesi Stat Yolu Caddesi No:88 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP
 2. b) Telefon ve faks numarası :3682612547 - 3682619555
 3. c) Elektronik Posta Adresi :sinop@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :CNG ( Sıkıştırılmış Doğalgaz ) 200.000 standart metreküp

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri :Müdürlüğümüze ait Sinop Merkez Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna ihtiyaca binaen pey der pey teslim alınacaktır.
 2. c) Teslim tarihi :Sözleşme sürecince ihtiyaca binaen pey der pey İdarece talepte bulanacak olup, yüklenici bu talebi en geç 24 saat içerisinde karşılayacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer :Gelincik Mah. Stat Yolu Sok. No: 90 Merkez/SİNOP
 2. b) Tarihi ve saati :31.05.2019 - 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Gaz nakliyesi yapacak tüplerin ( pi) sertifikası olması gereklidir. Sertifikanın bir örneği ihale dosyasında verilecektir.

2- İstekli Firma tesise gaz taşıma işini kendisi yapacak ise ' K2 Belgeleri' başka bir firmaya yaptıracak ise ' İletim Lisansı 1 ve K Belgelerini' ihale dosyasında verecektir.

3- Teklif edilen sistemin Teknik Şartnameye uygunluğunu taahhüt etmek için Teknik Şartnameye uygunluk Belgesi ihale dosyasında verilecektir.

4-İstekli Firma, EPDK' dan alınmış "Satış ve Dağıtım Lisansı" olduğunu ihale dosyasında belgelendirecektir.

5-İstekli Firma Sıkıştırılmış Doğalgaz sahası tesisini standartlara uygun olarak gerekli yerleşim ve tesisat projelerini verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İsteklilerin teklif etmiş oldukları Sıkıştırılmış Doğalgaz ( CNG ) için, ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan alınmış, Sıkıştırılmış Doğalgaz ( CNG ) iletim ve dağıtım lisansına sahip olduklarını gösteren belgenin aslı veya "Aslı İdarece Görülmüştür" ibareli sureti  veya noter tasdikli suretı ihale teklif zarfında verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İsteklinin EKAP'a kayıtlı olması zorunlu olmak üzere İl Müdürlüğümüze ait Ziraat Bankası TR520001000226882685035001 ıban nolu hesaba İhale doküman satış bedelinin yatırılarak dekontun bir suretinin İl Müdürlüğümüze ibrazı halinde Yatırımlar ve Tesisler Şube Müdürlüğü servisinden dosya satışı gerçekleştirilecektir adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P