Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası79
İlgili KurumSİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi18/05/2019
İhale İlan Tarihi27/05/2019İlan Süresi Yasal kapsam

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

Ortak Alım Sınır Değer E-İhale

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

: 7

: 13 b/1

: 1. adım ... - 180.732,00

: Hayır

: Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

: Hayır

SİNOP MERKEZ ATATÜRK İLKOKULU İLE ŞEHİT FATİH ERER TOKI ORTAOKULUNA

Z KÜTÜPHANE YAPIMI VE DONATIMI İŞİ SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Sinop Merkez Atatürk İlkokulu ile Şehit Fatih Erer TOKİ Ortaokuluna Z kütüphane yapımı ve donatımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası              : 2019/240328

1 -İdarenin

 1. a) Adresi : KEFEVI MAH. HÜKÜMET CAD. 57100 SİNOP

                                                 MERKEZ/SİNOP

 1. b) Telefon ve faks numarası : 3682611987 - 3682611507
 2. c) Elektronik Posta Adresi : butce57@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi : https: //ekap. kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartnamede belirtilen genel koşullara uygun olarak

                                                 z-kütüphane yapımı, mefruşat ve malzemelerin kurulumu ile

                                                 kütüphanenin donatımı

                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu-

                                                 nan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri : İlimiz Merkez Atatürk İlkokulu ile Merkez Şehit Fatih Erer

                                                 TOKİ Ortaokulu

 1. c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmeyi imzaladıktan sonra işe başlayacaktır.

                                                 Yüklenici taahhüdün tümünü , iş yeri teslim tarihinden itiba-

                                                 ren 40 (kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır

                                                 hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında ; hava-

                                                 nın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile

                                                 resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıcı

                                                 süre uzatımı yapılmayacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
 2. b) Tarihi ve saati : 27.05.2019 - 10:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.            Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine  göre tüzel  kişiliğin  ortakları,  üyeleri  veya  kurucuları  ile   tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici tarafından teslim edilen elektronik cihazlar ve mobilyaların en az iki yıl yerinde servis garantili olması garanti belgeleri iş bitiminde ilgili idareye teslim edilecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

istekli, üretici/distribütör firmadan alınan PVC’nin teknik özelliklerini içeren bir belge ile PVC Analiz Raporunu ve VOC Emülsiyon Test Sertifikasını İDARE’ye ihale esnasında teslim edecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİNOP DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE İHALE BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİNDEN ALINACAKTIR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P