Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası83
İlgili KurumSİNOP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Gazete Yayın Tarihi27/05/2019
İhale İlan Tarihi10/06/2019KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SİNOP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Koruyucu Giyim Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/240824

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İNCEDAYI MAH. OKULLAR CADDESI 31 57000 MERKEZ SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611982 - 3682619531

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

85 personel için 10 kalem koruyucu giyim malzemesi alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

 

Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası yada Yüklenicinin teklifinde sunduğu teslim noktaları( İdarenin onayına sunulmak şartıyla teslim noktaları belirlenecek)

b) Teslim yerleri

:

Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana teklifinde belirttiği mağazalarında KGM.leri ayni olarak verecektir. 1-İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 2-Yüklenici, teslimat noktasında veya SİNOP Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun göreceği yerde özel bir bölüm hazırlayarak çalışanların KGM.lerini rahatça incelemelerine imkân sağlayacak ve gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. 3- KGM ihtiyaç listesinde belirtilen ürünlerin bütün beden ölçüleri teslimat noktasında hazır bulundurulacaktır. 4- Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan Koruyucu Giyim Malzemesi Teslim Tesellüm Tutanağını her bir çalışana imzalattıktan sonra KGM.lerini ayni olarak hak sahiplerine teslim edecektir. Teslim edilen ürünler içerisinde hatalı olanlar var ise yüklenici firma tarafından garanti süresi boyunca 15 (on beş) takvim günü içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 10.4. Teslim programında değişiklik

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası İhale Takip Servisi

b) Tarihi ve saati

:

10.06.2019 - 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-Bu ihaleye bir tanesi Sinop veya Samsun İllerinde olmak üzere Türkiye genelinde en az 3 mağaza zincirine sahip olan  veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.

2- Mağaza zincirleri ya da AVM ler ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği Ek-4’te görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.

3- İstekliler, Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren “Marka Tescil Belgesi’ni”, mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler ise teklifinde sunduğu mağazalara ait  “Marka Tescil Belgeleri” ni teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.

4-İstekliler, KGM teslimatını İl Müdürlüğünün adresinde veya Müdürlük onayı ile Sinop yada Samsun İl sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği mağazalarının tamamından yapabileceğini belirten bir yazı sunacaktır.

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- İstekliler teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçı bilgilerini bu şartnamenin eki olan “Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formunda” açık olarak belirteceklerdir.

2- “Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formunda” teklif edilen her bir kalemin, fotoğrafı, teknik özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacak, teslimat aşamasında bu belgede yer alan aynı ürünler verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası İhale Takip Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası İhale Takip Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

İhale dokümanları arasında yer alan şartname, teknik şartname ve ekleri işbu idari şartnamenin eki ve tamamlayıcısıdır.

 

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P