Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası96
İlgili KurumSinop Atatürk Devlet Hastanesi
Gazete Yayın Tarihi24/06/2019
İhale İlan Tarihi02/07/2019T.C.

SİNOP VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

 

İhale konusu: Mülkiyeti Hazineye ait olup,kullanım hakkı T.C.Sağlık Bakanlığı’na bağlı yeni yapılan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bina içerisinde bulunan ekte projede ölçüleri ve konumu belli olan toplamda 189,34 m² lik kapalı alanın Büfe, Kantin, Kafeterya yeri olarak, Ayrıca 2 adet idarenin belirlediği alanlarda seyyar kantin arabası bulundurabilecek,Teknikşartname ekinde belirtilen projede yapılması gereken işlemleri Kabul etmiş sayılır.

 • İhale Usulü: Söz konusu İhale Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yeni binası toplantı salonunda, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 • 06.2021 tarihine kadar Büfe, Kantin, Kafeterya Kiralama ihalesi:
 1. İdarenin Adresi: Osmaniye Köyü-Erfelek Yolu Üzeri - 57000 Merkez/SİNOP

 Telefon ve faks numarası: 3682715196 - 3682714963

 1. İhalenin yapılacağı Tarih/saat : 02/07/2019 salıgünü Saat:14:00
 2. Kira Tespit Komisyounca Kantin için belirlenen

*1 yıllık Muhammen bedel     :560.000,00TL(beşyüzaltmışbinTürklirası)

*Geçici Teminat Bedeli            :168.000TL(yüzaltmışsekizbinTürklirası)

 1. d) Kantin Alanı                                                 :189,34m2
 2. e) Tekliflerin sunulacağı yer: (Yeni Bina) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Doğrudan Temin Birimi
 3. f) İhalenin Yapılacağı yer: (Yeni Bina)Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Binası toplantı salonunda
 • İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
 1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Doğrudan Temin Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Doğrudan Temin Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.
 2. Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin en az % 30'u oranında Sinop Atatük Devlet Hastanesinin Halk Bankası Sinop Şubesi IBAN:TR62 0001 2009 6940 0005 0000 42 no'lu hesabına yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26'ıncı ve 27'inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) “Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez.”
 3. Banka Referans Mektubu: İhale ilan tarihinden sonra temin edilmiş, tahmin edilen ihale bedeli kadar, kullanılmamış nakit veya teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Referans mektubu; tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden, çift imzalı ve teyitli olmalıdır. Referans Mektubuna ait Teyit Belgesi mutlaka bulunmalıdır.)
 4. Hastanemiz taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunması ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda olanlar ihalelere katılamazlar,katılsalar dahi istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 5. İhaleye katılacak istekliler, ilk ilan tarihi itibari ile geriye dönük 5 yıl içerisinde Kamu Kurumunda bedel içeren bir sözleşme kapsamında tamamlanmış olan kantin-kafeterya-büfe-çay ocağı-pastane iş kollarından birinde teklif verilen yer için belirlenen tahmini bedelin % 25 “ inden az olmamak üzere iş deneyim belgesi.
 6. Dokümanın Alındığına Dair Makbuz. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
 7. Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.
 8. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.
 9. Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak) e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.
 10. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
 11. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 12. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 13. k) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 14. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 15. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 16. l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekaletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
 17. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter

tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

 1. n) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)| dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. e-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.
 2. o) Gerçek kişilerden; e maddesinde belirtilen iş kollarına ilişkin resmi kurumlardan alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda iş koluna ait İş yeri Açma Belgesi.

 

 

 1. Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.
 2. Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge,
 3. İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
 4. İlk ilan tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
 5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 6. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
 7. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
 8. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
 9. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00TL (İkiyüzelli-Türklirası) karşılığı, şartname bedeli Sinop Atatürk Devlet Hastanesi veznesine veya Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin HalkBankası Sinop şubesi IBAN: TR TR62 0001 2009 6940 0005 0000 42 no'lu hesabına yatırılarak Satınalma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 10. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

 

                                                                                                                Uzm.Dr.Mustafa USANMAZ

                                                                                                          Başhekim

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P