2018 YILI MEDİKAL GAZ ALIMI

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası271
İlgili KurumİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi11/11/2017
İhale İlan Tarihi30/11/20172018 Yılı Medikal Gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/564379

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kefevi Mahallesi Hükümet Konagi 57000 MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682715560 - 3682611962 - 3682715796 - 3682611632

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Kalem Medikal Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Atatürk, Ayancık , Boyabat 75.Yıl , Durağan , Gerze , Türkeli Devlet Hastaneleri

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme süresi olan 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arasında şartnamede belirtilen teslim yerlerinin yazılı,telefon veya faks ile yapmış oldukları siparişler doğrultusunda teslimatlar normal şartlarda sözleşme süresince 10 günde bir yüklenici firmaca gerçekleştirilecektir.Sipariş verildikten sonra yüklenici firma resmi tatil günleri de dahil en geç 48 saat içerisinde talebi karşılayacaktır.Tıbbi Gazların kesintisi söz konusu olamayacağı için yüklenici firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durdurmayacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:129 80.Yıl Saha Yanı Merkez/SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

30.11.2017 - 14:00


  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.İstekli firma, medikal amaçlı üretim, dolum ve/veya Depolama ve Dağıtım izin belgesini ihale dosyası içinde sunacaktır.
a) Üretici ise, Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit  üretim dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
b) Dolum bayisi ise; bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,
c) Satış bayisi ise; bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit depolama dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğun dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,
2-İstekli firma, teklif ettiği  Gazlar için Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü iznine uygun olduğuna dair belgeyi ihale dosyası içinde sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Üretici firma yetki belgesi, bayi ise bayilik sözleşmesi ;Üretici firma yeri izin belgesi;Sağlık Bakanlığınca verilen medikal gaz dolum izin belgesi 

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yüklenici firma, kendi koşulunu sağlayan Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Belgesine sahip olduğuna dair belge,
-İstekli firma idareye teslim edeceği tüplere ilişkin TS EN ISO 9809-01 ve/veya TS EN ISO 909-02 ve/veya TS EN ISO 9809-3 standart belge,
-İstekli firmalar, üretici firma ve/veya dolum bayisi ise kendisine ait olan; satış belgesi ise bağlı bulunduğu üretici ve/veya dolum bayisine ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TS EN 1968 “Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney” belgesi,
-Yüklenici firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini ihale dosyası içinde sunacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Mülga Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği) Merkezi Satın Alma Birimi Gelincik Mah. Fatih Cad. No:129/A SİNOP adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 175 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sinop Halk Bankası Şubesi TR89 0001 2009 6940 0005 0000 41 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI (MÜLGA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.