KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası285
İlgili KurumT.C. SİNOP VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
Gazete Yayın Tarihi23/11/2017
İhale İlan Tarihi04/12/20171) İhale konusu iş: Mülkiyeti Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi taşınmazın; - Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ilave olarak yapılan ek binanın Acil Servise yakın ekte projede ölçüleri ve konumu belli olan toplamda 182 m² lik alanın Büfe, Kantin, Çayocağı yeri olarak,  Baştabiplik binası girişine yakın ekte projede ölçüleri ve konumu belli olan toplamada 30 m² lik alanın Büfe, Kantin, Çayocağı yeri olarak, Ayrıca, Acil poliklinik katında 2 m² lik  soğuk ve sıcak içecekler ve bisküvi vb. gıdaların konduğu 1 adet  otomat makinesininde bulunduğu Toplam 214 m²  işletme hakkı

2) İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3) Büfe, Kantin, Çayocağı İhalesi:

İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat : 04/12/2017 pazartesi günü Saat: 14:00 Kira Tespit Komisyonunca Kantin için belirlenen 1 yıllık Muhammen Bedel : 433.000,00-TL (Dörtyüzotuzüçbin-Türklirası)

Geçici Teminat Bedeli en az % 20’u oranında : 86.600,00-TL (Seksenaltıbinaltıyüz-Türklirası)

c-Kantin Alanı Toplamda: 214 m2

d- Tekliflerin Sunulacağı Yer : Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma-D.Temin Birimi

e- İhalelerin Yapılacağı Yer : Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma-D.Temin Birimi Toplantı Salonu

4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

 1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma-D.Temin Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
 2. Geçici teminatı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi veznesine ya da Türkiye Halk Bankası Sinop şubesi IBAN: TR 62 0001 2009 6940 0005 0000 42 nolu hesaba yatırılan makbuz veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu. Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.
 3. Dokümanın alındığına dair makbuz. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
 4. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
 5. Tebligat için son 3(üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)
 6. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 7. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 8. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 9. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 13. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri

Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

 1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.
 2. Gerçek kişilerden; resmi kurumlardan alınmış kantin alanı kiralama işi için KANTİN İŞLETMECİLİĞİ USTALIK BELGESİ veya KANTİN İŞLETMECİLİĞİ İŞ YERİ AÇMA BELGESİ olmak zorundadır.
 3. Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak.
 4. Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış mesleki faaliyetten men olmadığını veya mesleki faaliyetinin devam ettiğini gösteren belge,
 5. İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
 6. İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 8. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
 9. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
 10. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
 11. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 TL (ikiyüztürklirası) karşılığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Biriminden satın alınabilir veya şartname bedeli Sinop Atatürk Devlet Hastanesi veznesine ya da Türkiye Halk Bankası Sinop şubesi IBAN: TR 62 0001 2009 6940 0005 0000 42 nolu hesaba yatırılarak doküman temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 12. İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı adresi, TC- Vergi no.ve katılmak istediği kurumun ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir) kadar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma-D.Temin Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.
 13. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ve İhale şartlarını taşımayanlarla, haklarında icra takibi yapılarak tahliye suretiyle işletme sözleşmesi fesih edilenler, ihaleye çıkılacak kantin için ödenmemiş kira borcu bulunanlarlar Bu şartı çiğneyerek ihaleye girenler üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale bozulur. Geçici teminatı iradı kaydolunur. Bu durumun sözleşme yapıldıktan sonra ortaya çıkması halinde Sözleşme yapılmış olsa dahi Sözleşme fesih edilir, Kesin teminatı irad kaydedilir ve kantini kullananların tahliyesi yapılır.
 14. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.