kapalı  pazaryerindeki  mülkiyeti  Belediyemize ait  4 nolu dükkanın satılması

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası42
İlgili KurumSİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gazete Yayın Tarihi14/03/2018
İhale İlan Tarihi28/03/2018 

  • İHALENİN KONUSU:

 İlimiz Merkez  Kefevi  Mahallesi (incedayı) kapalı  pazaryerindeki  mülkiyeti  Belediyemize ait  4 nolu

dükkanın satılması için 2886 Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  45.maddesi  gereği Açık  Artırma Teklif

Usulü ile ihale yapılacaktır. 

       

  • KEFEVİ MAHALLESİ(İNCEDAYI)KAPALI PAZAR YERİ :

 

                                                                                           MUHAMMEN

           SATILACAK DÜKKAN             SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ)              GEÇİCİ TEMİNAT

  

                  4 NOLU DÜKKAN                               165.000,00.-TL                                      4.950,00.-TL

                 

             3- İHALENİN YERİ VE SAATİ:

                  İhale   28.03.2018   Çarşamba   günü   saat: 10:00  da  Sinop   Belediye  Başkanlığı  Encümen  toplantı

                  salonunda  yapılacaktır.

 

  • Şartname bedeli 100,00.-TL’dır.

 

             5- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

                  İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5.maddesinde  yazılı şartlara sahip  olmalıdır.

                  İhaleye katılacakların sunacağı belgeler:

                  A- İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE:

                  T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

                  Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisinden ve Su İşlerinden alınacak borcu  yoktur  yazısını,

                  İş veya  kanuni  ikametgah adresi  gösterir belgeyi,

                  Tebligat adresini gösteren belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),                                                                                  

                  Geçici  teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

                  Başkası adına vekaleten katılanların  noterden  onaylı  vekaletname örneğini,imza sirkülerini,

                  B- İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE:

                  Tüzel  kişiliği  temsilen  katılanların TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisini, adres beyanını,

         Tüzel Kişiliğin tebligat adresini,                  

         Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,

         Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya  Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içinde alınmış sicil

          kayıt belgesini ,

         Tüzel kişiliğin Sinop Belediye Başkanlığı Gelir Servisi ve Su İşlerinden alınacak borcu  yoktur  yazısını,

                  Geçici  teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

         C- ORTAK GİRİŞİM İSE:

         İhaleye katılacak olan ortak girişimi oluşturan gerçek  veya  tüzel  kişilerin her  birinin  ayrı  ayrı 5-A ve

         5-B  maddelerindeki belgeleri ile ortak girişim beyannamesini,

                  28.03.2018  Çarşamba  günü  saat  09:30’a   kadar   Mali  Hizmetler  Müdürlüğü   ihale  servisine  teslim

                  etmeleri  gerekmektedir. 

         Katılımcılar ihale ile ilgili Şartnameyi Belediye  Başkanlığı Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  ihale servisinde                                

         ücretsiz olarak görebilirler.                             

         İlanen duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                                             Baki ERGÜL 

                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı