TEMİZLİK MALZEMESİ (MUHTELİF MİKTARDA 25 KALEM)

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası83
İlgili KurumHUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ-SİNOP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Gazete Yayın Tarihi10/05/2018
İhale İlan Tarihi17/05/2018Temizlik Malzemesi (Muhtelif Miktarda 25 Kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/219647

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bostancılı Köyü Karagöl Mevkii 63/1 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682715799 - 3682715499

c) Elektronik Posta Adresi

:

hasan.ceylan@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Temizlik Malzemesi (Muhtelif Miktarda 25 Kalem) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü - Bostancılı Mahallesi Karagöl Mevkii No:63/1 Merkez / SİNOP

c) Teslim tarihi

:

işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde tek seferde alınacaktır. (Sipariş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde teslimat yapılacaktır.)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü - Bostancılı Mahallesi Karagöl Mevkii No:63/1 Merkez / SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

17.05.2018 - 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Katılımcılar; ihale dökümanları kapsamında malzemelerin numuneleri, ihale listesinin kaçıncı kalemine ait olduğu, malzemelerin isim ve sıra no su açıkça belirtilerek ihale son teklif verme gününden bir gün önce saat 14:00 a kadaridareye bir tutanak ile teslim edecektir. Teslim edilen numuneler, ihale süreci tamamlanmasına müteakip ilgililere tutanak ile iade edilecektir. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacak olup; her bir ürün için orijinal ambalajlı en az 1 adet numune verilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİNOP MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN DÖKÜMAN ALMA MAKBUZU İBRAZ EDİLMESİ HALİNDE SİNOP HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINABİLİR. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü - Bostancılı Mahallesi Karagöl Mevkii No:63/1 Merkez / SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.