Kızıl Geyik Kotasının Avlattırılması

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası92
İlgili KurumT.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi24/05/2018
İhale İlan Tarihi01/06/2018İHALE İLANI

Parti No

İhalenin Niteliği

Adet

Avlağın Adı

Bulunduğu İl/İlçe

Kota Kullanım Süresi

Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL

Toplam Bedel (KDV Hariç) TL

% 3 Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Kızıl Geyik Kotasının Avlattırılması

1

Bayam  Devlet Avlağı

Kastamonu/Taşköprü

01/09/2018

31/01/2019

5.500,00

5.500,00

165,00

01/06/2018

10:00

2

Kızıl Geyik Kotasının Avlattırılması

1

Kırkbudak Devlet Avlağı

Kastamonu/ Azdavay

01/09/2018

31/01/2019

 

6.500,00

 

6.500,00

 

195,00

01/06/2018

10:40

3

Kızıl Geyik Kotasının Avlattırılması

1

Kastamonu Devlet Avlağı

Kastamonu/Merkez

01/09/2018

31/01/2019

 

5.500,00

 

5.500,00

 

165,00

01/06/2018

11:20

4

Kızıl Geyik Kotasının Avlattırılması

1

Kirazdağı Devlet Avlağı

Kastamonu/ Azdavay

01/09/2018

31/01/2019

 

6.500,00

 

6.500,00

 

195,00

01/06/2018

12:00

 

1- Yukarda miktarları belirtilen 4 parti halinde toplam 4 adet Kızıl Geyik (Cervus elaphus)  kotasının ihalesi; 01/06/2018 Cuma günü yukarıda cetvelde belirtilen saatlerde; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a).maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (a) maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

2- İhale; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde

 1. 2. 3. Ve 4. Parti Kızıl Geyik kotaları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü, (Gelincik Mah. Fatih Cad. No:45 - SİNOP) adresinde,

3- Her bir ihale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

4- İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda sıralanmıştır:

4.1- T.C. vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),

4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, ( Özel kişiler ikametgâh belgesi ile belgeleyecek, tüzel kişilikler için bu belge aranmayacaktır.),

4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.),

4.4- a)Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında Bakanlıkça verilen ‘‘Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

 1. b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.

4.5-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek;

a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

 1. b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (4.5-a)’daki belgeyi vermek.

4.6- İmza sirküleri vermek:

 1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanı,
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
 3. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6-a,b) fıkralarındaki belgeleri getirmek.
 4. d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza beyan/sirkülerini vermek

4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir).  Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

4.9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

4.10- Geçici teminat,

 1. a) Banka mektubu olarak verilecekse;
 2. aa) 2. 3. ve 4. Parti Kızıl Geyik kotaları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü adına alınmış muhammen bedelin % 3 ü oranındaki süresiz banka teminat mektubunun,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır. Teminat mektuplarında Şube içi limitleri gösterilecektir.

 1.  b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse;
 2. ba) 2. 3. ve 4. Parti Kızıl Geyik kotaları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğüne hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Kastamonu Merkez Şubesi TR680001000151573635565001 nolu hesabına yatırılacaktır.

4.11- İhale şartname ve eklerini satın almak ve satın alındığına dair makbuzu ibraz etmek.

4.12- İhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az % 3 (yüzde üç)  geçici teminat yatırmak zorundadır.

Teminatlar

 1. a) 2. 3. ve 4. Parti Kızıl Geyik kotaları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Kastamonu Merkez Şubesi TR680001000151573635565001 nolu hesabına yatırılacaktır.

          

5- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir.

Dış zarfın Ön yüzüne,

 1. a) 2. 3. ve 4. Parti Kızıl Geyik kotaları için “Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü (1. 2. 3. 4. parti) Kızıl Geyik Kotası İhale Komisyonu Başkanlığına”,

                b)Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Teklif mektuplarını içeren kapalı iç zarf; kapalı dış zarfa konularak 01/06/2018 günü ihale saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü (Gelincik Mahallesi, Fatih Caddesi NO:45 – Sinop),  Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edilecektir. Teklif mektuplarının; adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

6- İhale dokümanları,(Şartname ve Ekleri),

 1. a) (1. 2. 3. ve 4. Parti için) Kastamonu Şube Müdürlüğü’nde (Hepkebirler Mah. Sakarya Cad. no:20 – Kastamonu), görülebilir ve işin adı belirtilmek sureti ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Kastamonu Merkez Şubesi TR680001000151573635565001 nolu hesabına 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) tutarın yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde temin edilebilir. Ayrıca yine işin adı belirtilmek sureti ile makbuz getirilmesi halinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünden (Gelincik Mahallesi, Fatih Caddesi NO:45 – Sinop)  temin edilebilir.

Bu ihaleye teklif verecek olanların, her bir parti teklifi için ihale dokümanlarını ayrı ayrı satın almaları zorunludur.

7- İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

8- Posta, Telgraf veya Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflar, 01/06/2018 Cuma günü katılmak istenilen ihalenin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü İdare Binasında (Gelincik Mahallesi, Fatih Caddesi NO:45/B – Sinop)   Kızıl Geyik Kotaları İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.