Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası116
İlgili KurumSİNOP ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
Gazete Yayın Tarihi05/06/2018
İhale İlan Tarihi12/06/2018KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN

:

2018/278042

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SİNOP ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

b) Adresi

:

GELİNCİK MAH. FATİH CAD. 45/B 57100 MERKEZ SİNOP MERKEZ/SİNOP

c) Telefon ve faks numarası

:

3682010010 - 3682601605

ç) Elektronik Posta Adresi

:

bolge10@ormansu.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği adres

:

ORMAN VE SU İŞLERİ SİNOP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı

:

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KISIM - KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sinop Şube Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

 


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.06.2018 - 09:00

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

12.06.2018 09:00 - 12.06.2018 12:00

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

12.06.2018 - 12:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ORMAN VE SU İŞLERİ SİNOP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

  9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
  13. Diğer hususlar:
  Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır. 

 

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P