Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası136
İlgili KurumSİNOP GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi29/06/2018
İhale İlan Tarihi13/07/2018Sinop Merkez Gelincik Mah. Stat Yolu Sok. Adresinde Bulunan Dokuzoğlu Stadı kapalı ve açık tribünlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi Gereğince Hurda Karşılığı Yıkım ile Moloz Nakli İşi ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

 1. a) Adresi :Gelincik Mahallesi Stat Yolu Caddesi No:88 57000 Merkez/SİNOP
 2. b) Telefon ve faks numarası :0368 261 25 47 – 0368 261 95 55
 3. c) Elektronik Posta Adresi :sinop@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği adresi   :Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü/Tesisler Şube Müdürlüğü

2-İhale konusu işin

 1. a) İşin Niteliği ve Türü:1 adet stadın açık - kapalı tribünleri ile deniz tarafı ( kuzey yönü ) istinat duvarının hurda karşılığı yıkımı ile moloz nakli işi,
 2. b) İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi Gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
 3. b) Yapılacağı yer :Merkez/SİNOP
 4. c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer :Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gelincik Mah. Stat Yolu Sok. No:88 Merkez/SİNOP
 2. b) Tarihi ve saati :13.07.2018 - 14:00

4- Muhammen Bedel :

 1. Muhammen Bedel ( Yıkım Bedeli ) :84.544,26-TL.
 2. Hurda Bedeli : 79.966,71-TL.
 3. İhaleye katılanlar 4.577,55-TL. üzerinden eksiltme ile teklif vereceklerdir.
 4. (a) ve (b) bentlerde yazılı muhammen bedel ile hurda bedeli arasındaki en az 4.577,55-TL. veya daha altında teklif veren istekli, Kurumumuz alacaklı konumda olur ise Kurumumuz hesabına sözleşme yapılmadan önce teklif ettiği miktarı yatırarak sözleşme imzalanacaktır.

5-  Geçici Teminat, muhammen bedel olan 84.544,26-TL.’nin %3’ üne denk gelen tutardan az olmayacaktır.

6- İhale Doküman Bedeli : 50,00-TL. Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sinop Şubesi Halk Bankası TR05 0001 2009 6940 0005 0000 98 ıban nolu hesaba yatırılıp dekontu İdareye ibraz edilecektir.

7- İhaleye katılabilme şartları :

a)Bu ihaleye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler veya şirketler katılamazlar.

8- İhalede istenilen belgeler :

 a)İhaleye girecek olanların yürürlükte olan kanunlarca yasaklı olmamaları gerekmekte olup, bu neden ile yasaklı olmadıklarına dair noter tasdikli taahhütname vereceklerdir. İsteklilerin yasaklı oldukları anlaşıldığı takdirde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

b)Tebligata esas olmak üzere adres beyanı

c)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış veya ilgili meslek odası belgesi

 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış veya ilgili meslek odasından aynı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

 - Tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından aynı yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. e) Muhammen bedelin %3’ünden az olamayacak şekilde geçici teminat bedeli. (Sinop Şubesi Halk Bankası TR05 0001 2009 6940 0005 0000 98 ıban nolu hesaba Nakit halinde yatırılacaksa dekont veya bankalardan temin edilecek 3 aylık teminat mektubu )
 2. f) Teklif mektubunun yer aldığı iç zarf.
 3. g) Gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığını dair belge
 4. h) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge

9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

11- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

13-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisine teslim edilecektir.

14-İhale üzerinde kalan istekliden alınacak güvence teminatı iş bitimine kadar idarece saklanacaktır. Güvence bedeli muhammen bedelin %6’ından az olmamak kaydı ile nakit veya 3 ay süreli banka teminat mektubu olarak alınacaktır. Muayene Kabul işlemleri sonrasında yükleniciye iade edilecektir.

15-İhalede yer almayan hususlar için İşin Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

16-Doğabilecek ihtilafların çözüm yeri Sinop Mahkemeleridir.

17-Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

.

 

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P