İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası151
İlgili KurumSİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi18/07/2018
İhale İlan Tarihi25/07/2018İLAÇLAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/353132

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Mahalle Okul Ak Sok. No:8 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611962 - 3682715796

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihalesinopkhb@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 17 AYLIK BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA ( İLAÇLAMA ) HİZMET ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ( İl Sağlık Müdürlüğü Kompleksi, Erfelek İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Bağlı tüm TSM, 112 İstasyonları ve Laboratuvarlar ), Sinop Boyabat 75.Yıl D.H., Ayancık D.H., Durağan D.H., Gerze D.H.Türkeli DH,

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 17(on yedi) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİ MAH. OKUL AK SOK NO:8 MERKEZ SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

25.07.2018 - 14:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale dosyasında:

 1. a) İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından verilen;

Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi’ni,

 1. b) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen;

Biyosiadal Ürün kullanım Mesul Müdürlük Belgesini ve mesul müdürünSosyal Güvenlik Kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgelerini,

 1. c)  İlgili Belediye tarafından verilen;

2 veya 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını,

 1. d) İstekli (yüklenici) vereceği hizmete ilişkin olarak 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve buna dayalı çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere ilişkin yükümlüklerini yerine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini aşağıda belirtilen belgelerin biriyle sağlamalıdır. 

Kadrosunda bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi İSG-katip sisteminden sözleşme yaptığını veya

Bireysel olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi İSG- katip sistemi üzerinden sözleşme yaptığını veya

Ortak sağlık güvenlik birimi ile İSG-katip sistemi üzerinden sözleşme yaptığını belgelendirmelidir.

 1. e) Yüklenici Biyosidal ürün uygulama alanında TSE (TS 8358 Hizmet Yeterlilik Belgesine), ISO 9001 Kalite Sistem Belgesine sahip olmalı geçerliliği devam etmelidir.
 2. f) Yüklenici firma İdarenin belirleyeceği;  3. ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ ni ibraz edecektir.

g)Yüklenici, uygulama ekip personeline ait sağlık raporlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının 27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı, BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 18’ de belirtilen; astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının olmadığı ve kanda kolinesteraz enzim seviyesi) ibraz etmelidir.

ğ)Yüklenici firma 4. Maddedeki hizmetlerin ifasında kullandığı biyosidal ürünlerin SAĞLIK BAKANLIĞI Onaylı Ruhsat ve etiketleri ile MSDS belgelerini ihale dosyasında belgelendirmelidir.

 1. h) Uygulayıcı personellerin Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikalarının aslı yada noter onaylı suretini ihale dosyasına eklemelidir.

 ı) Yüklenicinin idareye sunacağı belgelerin geçerlilik süresi sözleşme bitim süresini kapsayacaktır. Sözleşme yapıldıktan sonra geçerlilik süresi dolacak belgeler; süresi dolmadan yenilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 125 TRY (Türk Lirası) karşılığı SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ YENİ MAHALLE OKUL AK SOK. NO: 8 MERKEZ SİNOP adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 175 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Sinop İl Sağlık Müdürlüğünün TR89 0001 2009 6940 0005 0000 41 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.