Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası165
İlgili KurumORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi04/08/2018
İhale İlan Tarihi04/09/2018 

 

 

Sinop Bektaşağa Ağaçlandırma Sahasında 2. nci Kısım Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel

İhata Yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

 

İhale Kayıt Numarası : 2018/389158

1-İdarenin a) Adresi : Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. 7 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

b)  Telefon ve faks numarası : 3662146026 - 3662141508

c)   Elektronik Posta Adresi : kastamonuobm@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a)   Niteliği, türü ve miktarı : Bektaşağa Endüstriyel Plantasyon Sahasında 57,6 hektar alanda Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel İhata Yapımı Hizmet Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Yapılacağı yer : Bektaşağa Mevkii Merkez /Sinop

c)   Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 70(yetmiş) gündür

 

3- İhalenin

a)   Yapılacağı yer 

: Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe İhale Birimi Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Kat 3 Saraçlar Mah. Halime Çavuş Cad. No :7 Kastamonu

b)  Tarihi ve saati : 04.09.2018 - 10:00

4.                  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6.  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ağaçlandırma , rehabilitasyon , toprak muhafaza  ve erozyon kontrol projelerinin arazi hazırlığı veya gençleştirme , sel kontrol sahalarında toprak işleme işlerinin biri veya birkaçı benzer iş olarak kabul  edilecektir 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6.      İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.      İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.           İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe İhale Birimi Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Saraçlar Mah. Araç Cad. Mimar Vedat Tek Sok. No:2 Kat:3 Kastamonu (Doküman bedeli Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi TR 630001000151470412145001 İBAN nolu Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü hesabına işin adı belirtilerek doküman bedeli olarak yatırılacaktır adresinden satın alınabilir. 

7.2.           İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8.      Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe İhale Birimi

Karadere Orman İşletme Müdürlüğü Saraçlar mah. Mimar Vedat Tek Sok. No:2 Kat:3 Kastamonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.      İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür. 

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P