Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası203
İlgili KurumSİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi24/10/2018
İhale İlan Tarihi07/11/2018Sinop İli Gerze İlçesi Hamidiye Mah. 123 ada 1 parsel üzerinde buluna Gerze toplum Ruh Sağlığı Merkezi- Aile Sağlığı Merkezi-112 Acil Sağlık İstasyonu- Lojman-Teshin Merkezi- Depo Binaları Yıkım İle Moloz Taşıma İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesinin hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin;
a) Adı: Sinop İl Sağlık Müdürlüğü
b) Adresi : Yeni Mahalle Okulak Sokak No:8 Merkez/ Sinop
c) Telefon ve faks numarası :0368 261 55 0 – 0368 271 57 96
d) Elektronik Posta Adresi: ihalesinopkhb@gmail.com
e) İhale dökümanının görülebileceği adres: Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma
2- İhale Konusu İşin;
a) İşin niteliği ve türü: GERZE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ-AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ-112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU-LOJMAN-TESHİN MERKEZİ-DEPO BİNALARI YIKIMI İLE MOLOZ NAKİL İŞİ – 1 ADET
b)İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kânunun 37. Maddesi Gereğince Kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.
c) Yapılacağı yer: Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Merkez/SiNOP
ç) İşe başlama tarihi: Sözleşeme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak işe başlanacaktır.
d) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim gündür.
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer : Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Mahalle Okulak Sok . No:8 Merkez/SİNOP
b) Tarihi ve saati : 07/11/2018 -14:00
4- Muhammen Bedel:
a) Muhammen Bedel ( Yıkım Bedeli ) :60.344,97-TL
b) Hurda Bedeli : 90.008,18-TL
c) İhaleye katılanlar 29.663,97-TL. üzerinden artırma yöntemi ile teklif verecektir.
d) (a) ve (b) bentlerde yazılı muhammen bedel ile hurda bedeli arasındaki en az 29.663,97- TL. veya daha üstünde teklif veren istekli, Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95 iban numaralı hesabına sözleşme yapılmadan önce teklif ettiği miktarı yatırarak sözleşme imzalanacaktır.
5- Geçici Teminat, muhammen bedel olan 60.344,97-TL’nin %3’ üne denk gelen tutardan az olmayacaktır ve nakit yatırılması durumunda Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95 iban numaralı hesabına yatırarak dekontunu ihale dosyasında sunacaktır.
6- İhale Doküman Bedeli :50,00-TL olup, Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95 iban numaralı hesabına yatırarak dekontunu Müdürlüğümüz satınalma birimine getirilerek doküman satış yapılacaktır.
7- İhaleye katılabilme Şartları:
a)Bu ihaleye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ve şirketler katılamaz.

8- İhalede istenilen belgeler:
a) İhaleye girecek olanların yürürlükte olan kanunlarca yasak1ı olmamaları gerekme olup, bu neden ile yasaklı olmadıklarına dair noter tasdikli taahhütname verecektedir. İsteklilerin yasaklı oldukları anlaşıldığı takdirde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
b) Tebligata esas olmak üzere adres beyanı
c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış veya ilgili meslek odası belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış veya ilgili meslek odasından aynı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
- Tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Muhammen bedelin %3’ünden az olmayacak şekilde geçici teminat bedeli . Geçici teminat bedeli. (Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95 iban numaralı hesabına yatırarak dekontu veya bankalardan temin edilecek geçici teminat mektubu (ihale tarihi itibari ile 3 ay süreli)).
f) Teklif Mektubu
g) Gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair belge
h) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge
9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilmektedir.
11- İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir ancak işin tamamını alt yükleniciye yaptıramaz.
12-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
13-Teklif1er, ihale tarih ve saatine kadar Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine teslim edilecektir.
14-İhale üzerinde kalan istekliden alınacak kesin teminat iş bitimine kadar saklanacaktır. Kesin teminat bedeli muhammen bedelin %6 sından az olmamak kaydı ile nakit veya en az 2 ay süreli banka teminat mektubu olarak alınacaktır. Muayene kabul işlemleri sonrası yükleniciye iade edilecektir.
15-İha1e ilanında yer almayan hususlar için işin teknik şartnamesinde belirtilen hususlar geçerlidir.
16-Doğabilecek ihtilafların çözüm yeri SİNOP mahkemeleridir.
17-Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P