Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası245
İlgili KurumSİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Gazete Yayın Tarihi30/10/2017
İhale İlan Tarihi22/11/20172018 Yılı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/534417

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kefevi Mahallesi Hükümet Konagi 57000 MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611962-3682715560 - 3682611632-3682715796

c) Elektronik Posta Adresi

:

sinop.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM AKARYAKIT ALIMI ( Sinop İl Sağlık Müdürlüğü 100.000 Litre Motorin ve 15.000Litre Benzin, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 120.000 Litre Motorin, Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 15.000 Litre Motorin )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü , Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ve Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Araçları

c) Teslim tarihi

:

01.01.2018 tarihinde işe başlanacak olup 31.12.2018 tarihinde sözleşme sona erecektir. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü100.000 Litre motorin ve 15.000 Litre benzin, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 120.000 Litre motorin, Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1.500 Litre motorin olmak üzere toplam 236.500,00 Litre akaryakıt alınacaktır. Alınacak olan motorinden jenaratör yakıtı olarak İdarelerimizin gösterdiği birime idarece istenen miktar kadar firma tarafından teslim edilecektir. Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin taşıtları için (kiralık araçlar dahil) akaryakıt, istasyonda pompadan teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:129 80.Yıl Saha Yanı Merkez/SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

22.11.2017 - 14:00


  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  2. a) İstekli bir " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
  3. b) İstekli bir " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
  4. c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyon Bayilik Belgesi,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Mülga Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği) Merkezi Satın Alma Birimi Gelincik Mah. Fatih Cad. No:129/A SİNOP adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 175 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR89 0001 2009 6940 0005 0000 41 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI (MÜLGA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P