Resmi İlanlar

A- A+

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası251
İlgili KurumDSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SAMSUN
Gazete Yayın Tarihi31/10/2017
İhale İlan Tarihi28/11/2017Sinop-Erfelek İlçe Merkezi İşkembe Çayı (Kınık) Deresi 2Kısım Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/545705

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3622307900 - 3622340387

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi7@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1569 m Harçlı Kargir Duvar,3 ad Araç,2 ad Yaya Kemer Köprü,65 m B.A.U Kesit Kanal,1 ad B.A.Dik Şüt,1 ad Menfez,1 ad Mevcut Köprünün Yıkılması,Beton Parke ve Boru Döşenmesi,Korkuluk, Uyarı Levhaları,Uygulama Projesi Hazırlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sinop İli Erfelek İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 550 (beş yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

28.11.2017 - 14:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliğidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 1. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
  A.1. Fiyat puanı(FP) (65,00PUAN)
  Fiyat puanlaması 65,00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65,00 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 65,00 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.  Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı  (KTP) (35,00 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.   Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

İş Kalemi/Grubu No

İş Kaleminin/Grubunun Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin iş kalemi/Grubu için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı : Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)

KINIK-01, 02 ve 03 Toplamı

Açıkta Her Cins Zeminde Kazı Yapılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması, Patlayıcı Madde Kullanmadan Beton/Betonarme ve Kargir İnşaatın Yıkılması ve Çıkan Malzemenin Taşınması, Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan,  C16/20  Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil):

% 0,8’den az ise : 0

% 0,8 ile % 1,4’e eşit veya arasında  ise :1 

% 1,4’den  fazla ise : 0

KINIK- 04

Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan,  C 25/30  Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil):

% 11,4’den az ise :0

% 11,4 ile % 19,6’ya eşit veya arasında  ise :5

% 19,6’dan  fazla ise : 0

KINIK- 05

Beton Santralinde Üretilen Veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan,  C 30/37  Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil):

 

% 13,8’den az ise : 0

% 13,8 ile % 23,6’ya eşit veya arasında  ise :7

% 23,6’dan  fazla ise :0

KINIK- 06

Betonarme Demiri ve Hasır Çeliğin Temini ve Montajı

% 18,1’den az ise:0

% 18,1 ile % 33,6’ya eşit veya arasında  ise:9

% 33,6’dan  fazla ise:0

KINIK-07 ve 08 Toplamı

Lama, Profil ve Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması, Fonttan; Izgara, Kapak, Garguy Yapılması ve Yerine Konulması

% 10,9’dan az ise:0

% 10,9 ile % 20,2’ye eşit veya arasında  ise:5

% 20,2’den  fazla ise:0

KINIK-09

Ocak Taşı İle İstifli/İstifsiz Tahkimat ve Kaya Dolgu Yapılması

% 1,7’den az ise:0

% 1,7 ile % 3,0’a eşit veya arasında  ise:1

% 3,0’dan  fazla ise:0

KINIK-10 ve 11 Toplamı

İdarece İstenilen Dozda Çimento Harcı Kullanılarak Ocaktaşı ile Kargir  İnşaat Yapılması, Taş Duvar Yüzlerine Gömme Derz Yapılması

% 9,0’dan az ise:0

% 9,0 ile % 15,5’e eşit veya arasında  ise:4

% 15,5’den  fazla ise:0

KINIK-12

Köprülerde Doğal Taş  Kaplama Yapılması

% 1,3’den az ise:0

% 1,3 ile % 2,3’e eşit veya arasında  ise:1

% 2,3’den  fazla ise:0

KINIK-13, 14, 15 ve 16 Toplamı

Ø150 mm PVC Boru Temini ve Yerine Döşenmesi, 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Ø 200 mm entegre contalı buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi, Uyarı Levhası İmali ve Yerine Montajı

% 2,2’den az ise:0

% 2,2 ile % 3,8’e eşit veya arasında  ise:1

% 3,8’den  fazla ise:0

KINIK-17

Proje Yapımı

% 0,7’den az ise:0

% 0,7 ile % 1,2’ye eşit veya arasında  ise:1

% 1,2’den  fazla ise:0

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP= FP + KTP

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
  7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No:138 55070 İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir. 
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
  13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


16.07.2015 tarih 29418 sayılı Resmi Gazete

 

17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 01 Haziran 2020
İmsak 03:00
Güneş 05:00
Öğle 12:42
İkindi 16:43
Akşam 20:15
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P